Teenager in professional training in workshop

Staż to nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

 

Urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenie zawodowego.

Pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ze strony internetowej www.pup.nysa.pl.

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres od 3 do 12 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy, wg programu określonego w umowie. Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium w wysokości zgodnej z obowiązującymi stawkami i wskaźnikami.

Organizatorem stażu może być:

  • pracodawca,
  • organizacja pozarządowa,
  • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej,
  • pracodawca nie posiadający zaległości wobec budżetu państwa (ZUS i US).

Natomiast szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu mają pracodawcy, którzy stworzą po zakończonej umowie stażowej stałe miejsce pracy.

Kontakt

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.