Ze środków Funduszu Pracy można zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości  przeciętnego wynagrodzenia, którzy:

  • złożą stosowny wniosek wraz z załącznikami w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego,
  • nie zalegają z opłaceniem należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nie posiada: nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
  • w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji nie zmniejszyli wymiaru czasu pracy pracownikowi i nie rozwiązali stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez wnioskodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • prowadzą działalność gospodarczą lub działalność oświatową przez okres minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (dotyczy przedsiębiorców, szkół i przedszkoli),
  • posiadają gospodarstwo rolne oraz zatrudniają minimum 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (dotyczy producentów rolnych).

Szczegółowe warunki dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy określa Regulamin.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostaje dokonana na wniosek podmiotu po przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację do dnia wskazanego w umowie. Powiatowy Urząd Pracy przed dokonaniem wypłaty refundacji i skierowaniem bezrobotnego stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie.

 

Ważne terminy dla Pracodawcy

Od daty podpisania umowy masz 30-dniowy termin na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, a więc na zakup sprzętu niezbędnego do pracy na tworzonym lub doposażonym stanowisku, według wcześniejszej specyfikacji załączonej do wniosku, złożenie rozliczenia oraz zabezpieczenia na wypadek nie wywiązania się z umowy.

Od daty przedstawienia w PUP wymaganych dokumentów, my przeprowadzimy kontrolę w zakładzie pracy w celu stwierdzenia utworzenia stanowiska pracy i dokonania zakupów zgodnych z harmonogramem oraz skierujemy osobę bezrobotną w terminie do 30 dni.

Po zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej masz 7 dniowy termin na dostarczenie kopii zawartej umowy o pracę.

Po otrzymaniu kopii umowy my wypłacimy refundację, nie później niż do 14 dni.

 

Warto wiedzieć!

Refundacja stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz Urz UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) albo pomoc de minimis dla sektora rybołówstwa, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (dz. Urz UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa albo pomoc de minimis dla sektora produkcji rolnej, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r., str. 35)  i jest udzielana zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Kontakt

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.