Wśród składek, które płatnik obowiązany jest przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, znajduje się m.in. składka na ubezpieczenie wypadkowe, z której pokrywane są wypłacane świadczenia związane z wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi. W 2016 r. zmieniają się regulacje w zakresie opłacania składek ZUS, które siłą rzeczy obejmą także i to ubezpieczenie.

Ubezpieczeniu wypadkowemu obowiązkowo podlegają osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (z pewnymi zastrzeżeniami tyczącymi się m.in. bezrobotnych pobierających zasiłek). Są to zatem:

 • pracownicy,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • członkowie spółdzielni (wykonujący na ich rzecz pracę),
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące,
 • posłowie i senatorowie,
 • stypendyści sportowi,
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
 • osoby pobierające stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
 • duchowni,
 • żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą,
 • funkcjonariusze służby celnej,
 • osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej (nianie)
 • osoby pobierające świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,
 • pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • członkowie rad nadzorczych .

Składkę wypadkową opłacają za te osoby z własnych środków płatnicy składek z tym zastrzeżeniem, że w przypadku niani, rodzic jako płatnik składek finansuje jedynie składkę ustaloną odpowiednio od nadwyżki ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia (do wartości wynagrodzenia minimalnego składka jest finansowana z budżetu państwa). Warto też dodać, że osoby prowadzące własną firmę finansują tę składkę za siebie z własnych środków, jak też osoby duchowne, które częściowo opłacają ją ze środków własnych.

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienne i wynosi od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru składki. Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Są to:

 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy… (Dz. U. z 2013 r. poz. 878 ze zm.).

Ważne!
Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się w określonej wartości na cały rok składkowy. Ten nie pokrywa się jednakże z rokiem kalendarzowym i trwa od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. W zależności od liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określa ZUS bądź płatnik składek.

Ubezpieczenie wypadkowe: zmiany na rok 2016

Umowy zlecenia ze składkami
Umowa zlecenie stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych oraz ubezpieczenia wypadkowego. Dobrowolne jest tutaj jedynie ubezpieczenie chorobowe (art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym (art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) w przypadku wykonywania kilku (co najmniej 2) zleceń następuje zbieg obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. W takim przypadku osoba ubezpieczona jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Osoba taka jednakże dobrowolnie, na jej wniosek, może zostać objęta wspomnianymi ubezpieczeniami także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów tudzież zmienić tytuł ubezpieczeń.

Występuje tutaj pełna dowolność, nadto nie ma żadnego warunku nakładającego minimalną podstawę naliczenia tych składek. Stąd bardzo łatwo wysokość płaconych składek można tutaj obniżyć właśnie poprzez zawarcia np. dwóch, zamiast jednej umowy zlecenie z daną osobą (w tym jednej na bardzo niską kwotę i to od niej opłacać składki).

W przyszłym roku taki stan rzeczy ulegnie zmianie. Otóż zgodnie ze znowelizowanym art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba zatrudniona w oparciu o kilka umów zleceń będzie objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej, a z pozostałych (wszystkich lub wybranych) tytułów będzie ona mogła przystąpić dobrowolnie, na swój wniosek, do ubezpieczeń emerytalno-rentowych lub zmienić tytuł ubezpieczeń.
Dodatkowo dodany ust. 2c tej regulacji mówi przy tym, iż w przypadku umów zlecenia, swobodnego wyboru umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społeczno-rentowych będzie mogła dokonać jedynie ta osoba, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia wyniesie miesięcznie co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Wystąpi tutaj kumulacja tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, gdy podstawa wymiaru tych składek będzie w danym miesiącu niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Niemniej w dalszym ciągu ubezpieczeniem tym nie będą musiały być objęte wszystkie zawarte umowy.

Przykład
W 2015 r. firma zatrudnia daną osobę na dwie umowy zlecenia. Pierwsza opiewa na kwotę 800 zł miesięcznie, druga (umowy zostały zawarte na różnego rodzaju prace) zaś na kwotę 1 300 zł miesięcznie.

W 2015 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe może stanowić którakolwiek z tych umów bądź obydwie łącznie.

W roku 2016 natomiast obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego będą obydwie umowy, jako że osobno wypłacane z ich tytułu wynagrodzenie jest w każdym przypadku niższe od płacy minimalnej.

W dalszym ciągu obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi oraz wypadkowym nie będą musiały być objęte umowy zlecenia zawarte z osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę, gdy wypłacane wynagrodzenie z tego tytułu jest co najmniej równe płacy minimalnej oraz przedsiębiorcami (opłacającymi tzw. duże ZUS-y). Bez składek pozostaną także wynagrodzenia wypłacane studentom czy uczniom do ukończenia 26 roku życia (o ile ci się nadal uczą).

W 2016 r. wyższą składkę zapłacą nowi przedsiębiorcy

Przez pierwsze dwa lata prowadzenia własnej firmy nowy przedsiębiorca może opłacać z tego tytułu składki w preferencyjnej wysokości. Podstawą ich naliczenia jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ na rok 2016 wynagrodzenie to rośnie z obecnych 1 750 zł na 1 850 zł, podstawa wymiaru składki rośnie z 525 zł do 555 zł.

Z reguły ilość ubezpieczonych w takich firmach nie przekracza 9 osób. Dlatego też na rok 2015-2016 stawka procentowa ubezpieczenia wypadkowego wynosi tutaj 1,80% (połowa najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla poszczególnych grup działalności gospodarczej).

 

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

 

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.