Wypadek przy pracy. Niestety, praktyka pokazuje, że tego typu scenariusz to niemal chleb powszedni. Statystyki GUS dowodzą, że tylko w pierwszym kwartale br. liczba osób poszkodowanych w tego rodzaju zdarzeniach sięgnęła niemal 16,9 tys, a więc tym samym podskoczyła względem zeszłego roku o 0,7 proc. Pracownikowi, który uległ takiemu wypadkowi, należą się pieniądze z ZUS. Warto jednak pamiętać, że świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również przedsiębiorcy, który miał wypadek w trakcie wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem firmy.

 

Świadczenia w razie choroby i wypadku.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Jedną dobrowolną składką jest ubezpieczenie chorobowe. W związku z tym prawo do zasiłku w trakcie choroby ma tylko ten przedsiębiorca, który się ubezpieczył i terminowo opłacał składki.

Ubezpieczenie chorobowe nie jest jednak konieczne do uzyskania świadczenia w razie wypadku przy pracy.

– Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie odprowadza składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ale opłaca terminowo składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) wtedy i tak przysługują jej świadczenia przewidziane ustawą wypadkową – mówi Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy województwa dolnośląskiego.

Warto tu przypomnieć o istotnej różnicy pomiędzy zasiłkiem chorobowym, a wypadkowym. Prawo do pierwszego z nich przysługuje ubezpieczonemu dopiero po 90-dniowym okresie wyczekiwania. Natomiast w przypadku ubezpieczenia wypadkowego przyznania świadczeń nie uzależnia się ani od okresu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, ani też od okresu podlegania ubezpieczeniom.

– Przedsiębiorca może więc dzisiaj zacząć płacić na ubezpieczenia społeczne i jutro ulec wypadkowi i już przysługuje mu prawo do świadczeń – wyjaśnia Iwona Kowalska.

Trzeba pamiętać, że zadłużenie w opłacaniu składek przekraczające kwotę 6,60 zł, przekreśla szansę na otrzymanie świadczeń z powodu wypadku. Wystarczy jednak, aby osoba poszkodowana w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku uregulowała swój dług, by pieniądze dostać – po tym czasie prawo do świadczeń ulega przedawnieniu.

Czym jest wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Z przepisu wynikają cztery przesłanki, które muszą być spełnione jednocześnie, aby zdarzenie mogło być uznane za wypadek. Te cztery przesłanki to: zdarzenie nagłe, przyczyna zewnętrzna, zdarzenie w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności i uraz. Należy zaznaczyć, że w sytuacji, gdy zostanie stwierdzona umyślność lub rażące niedbalstwo przedsiębiorcy, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie dostanie. Z taką okolicznością mamy do czynienia np. wtedy, gdy przedsiębiorca wykonuje pracę niezgodnie z przepisami bhp, pod wpływem alkoholu czy środków odurzających wówczas nie otrzyma odszkodowania ani żadnego świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego w związku z zaistniałym wypadkiem w czasie pracy.

Nie jest natomiast wypadkiem przy pracy zdarzenie, które może się wydarzyć po zakończeniu pracy lub przed jej rozpoczęciem, wówczas mamy do czynienia z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Z tego tytułu przysługują świadczenia krótkoterminowe takie jak zasiłek chorobowy czy rehabilitacyjny wyłącznie tym osobom, które przystąpiły wcześniej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Potrzebne dokumenty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala okoliczności oraz przyczyny wypadku oraz dokonuje kwalifikacji prawnej zgłoszonego zdarzenia. Dokumentację wypadkową obok zawiadomienia o wypadku (druk ZUS-ER-ZOW-01) stanowią wyjaśnienia poszkodowanego, informacje uzyskane od ewentualnych świadków wypadku, zaświadczenie o udzieleniu pierwszej pomocy z pogotowia ratunkowego lub karta informacyjna ze szpitala oraz inne dowody dotyczące wypadku pozwalające na ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku i niezbędnych wyjaśnień, w terminie 14 dni sporządza kartę wypadku. Poszkodowany ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści zawartej w karcie wypadku. Jeżeli treść przedłożonych dokumentów nie budzi zastrzeżeń merytorycznych i formalnych i pozwala na uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy rozpatrywany jest wniosek o przyznanie świadczenia wypadkowego.

– ZUS bardzo skrupulatnie sprawdza wszystkie dokumenty – w razie odmowy przyznania odszkodowania – osoba poszkodowana może zaskarżyć tą decyzję do sądu – wyjaśnia Kowalska.

Jakie świadczenia wypadkowe przysługują przedsiębiorcy?

Po uznaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdarzenia za wypadek przy pracy na wniosek poszkodowanego ubezpieczonego przysługują następujące świadczenia:

 1. zasiłek chorobowy– dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 2. świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
 3. jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 4. jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 5. renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 6. renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 7. renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 8. dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
 9. dodatek pielęgnacyjny;
 10. pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia
  w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Chorobowe dla przedsiębiorcy z ubezpieczenia wypadkowego.

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy, którego niezdolność do pracy jest następstwem wypadku a nie odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe – jest wypłacany z funduszu wypadkowego. Zarówno zasiłek chorobowy, jak i świadczenie rehabilitacyjne, przysługują w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru składek. Po zakończeniu leczenia przedsiębiorca, który doznał długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu może otrzymać jednorazowe odszkodowanie.

Za trwały (stały) uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które nie rokuje poprawy.
Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które skutkuje naruszeniem sprawności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy i może ulec poprawie.

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonuje lekarz orzecznik po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Wysokość odszkodowania wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego od 1 kwietnia br. do 31 marca następnego roku . Od 1 kwietnia 2016 r. kwota ta wynosi 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

ZUS

oprac. : eGospodarka.pl

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.