W dniu 31 maja 2016 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Zapowiadana od kilku miesięcy nowela zakłada wprowadzenie minimalnej godzinowej stawki wynagrodzenia w przypadku umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług, w tym tzw. samozatrudnionych.

Według autorów, celem projektowanych zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych i ochrona osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. W związku z realizacją powyższych założeń, ustawodawca pozbawił uprawnionych prawa do zrzeczenia się przysługującego im minimalnego wynagrodzenia, przeniesienia go na inną osobę oraz wprowadził obowiązek jego wypłaty w formie pieniężnej.

Jednym z istotniejszych elementów przedmiotowej ochrony jest również obowiązek wypłaty wynagrodzenia, co najmniej raz w miesiącu, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż jeden miesiąc. Powyższa regulacja, w ocenie prawodawcy, jest niezbędna i ma zapobiegać stosowaniu przez niektórych pracodawców tzw. „dwumiesięcznic”, które skutecznie pozwalają im obniżać koszty zatrudnienia zleceniobiorców poprzez odprowadzanie składek do ZUS wyłącznie od płacy minimalnej wypłacanej raz na dwa miesiące.

Przyjęta nowelizacja zakłada stosowanie minimalnej stawki godzinowej do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania w nich wynagrodzenia np. według stawki dziennej, tygodniowej bądź miesięcznej. Ponadto, ustalona kwota minimalna (12 zł brutto) będzie corocznie waloryzowana w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawowym elementem kontroli minimalnej stawki wynagrodzenia ma być ewidencja liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Zgodnie z ustawą, sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług pozostawiony został stronom umowy, a w przypadku braku jego określenia obciążać będzie przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, który w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia zobowiązany będzie przedłożyć zleceniodawcy pisemną informację o liczbie ww. godzin.

Niezależnie od wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej, przyjęty projekt uchyla uznawane za dyskryminujące przepisy pozwalające na różnicowanie wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników etatowych ze względu na ich staż pracy (co najmniej 80% płacy minimalnej w pierwszym roku pracy). Zgodnie z zapowiedzią Rządu, przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej mają także zostać uwzględnione w ustawie Prawo zamówień publicznych, a wprowadzana stawka godzinowa stosowana w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Podmiotom naruszającym przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym grozić będzie sankcja grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Kontrola wypłaty wynagrodzeń zgodnie z projektem podlegać będzie Państwowej Inspekcji Pracy, która otrzyma w tym zakresie stosowne instrumenty prawne.

Nowe przepisy mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

oprac. : Rafał Kmiecik / CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.