Pracownicy na całym świecie mogą oczekiwać wzrostu realnych wynagrodzeń o 2,5% – najwięcej w ciągu ostatnich trzech lat – ponieważ podwyżki płac zbiegną się z historycznie niską stopą inflacji. Wynika tak z danych firmy doradczej Hay Group.

Optymistyczne prognozy dla Europy

W 2016 r. europejscy pracownicy mogą się spodziewać przeciętnego wzrostu płac na poziomie 2,8%, który po uwzględnieniu 0,5-proc. stopy inflacji, przełoży się na realny wzrost wynagrodzeń o 2,3%. Za sprawą niskiej inflacji realne płace pracowników z Europy Zachodniej wzrosną o 2%, podczas gdy w przypadku Europy Wschodniej wzrost ten wyniesie 2,9%.

„Wartym podkreślenia jest fakt, iż w przypadku pracowników zatrudnionych w Polsce, realny prognozowany wzrost wynagrodzeń na poziome 3,4% jest jednym z najwyższych w Europie. Wpływa na to utrzymująca się deflacja, spowodowana światowym spadkiem cen paliw i żywności, oraz dobra kondycja polskiej gospodarki. Prognoza ta oznacza, że notowany w Polsce wzrost gospodarczy nareszcie będzie odczuwalny w kieszeniach pracowników, w których zostanie więcej pieniędzy – komentuje Barbara Giemza, dyrektor działu Productized Services Hay Group w Polsce.”

Perspektywy dla Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec również są optymistyczne. Mimo że stopa wzrostu płac w Wielkiej Brytanii utrzyma się na poziomie 2,5% (podobnie jak w dwóch poprzednich latach), dzięki niskiej inflacji realny wzrost wynagrodzeń brytyjskich w 2016 r. wyniesie 2,3% – przekraczając średnią dla Europy Zachodniej. Pracownicy z Francji i Niemiec mogą się spodziewać wzrostu wynagrodzeń odpowiednio o 1,7% i 2,7%. Podobny jest scenariusz dla Grecji, w której wbrew gospodarczym zawirowaniom wynagrodzenia powinny wzrosnąć o 2% (w porównaniu do 1,3% w ubiegłym roku), przy czym na skutek deflacji w 2016 r. oczekiwany realny wzrost płac może wynieść 3,4%.

Z obliczeń średniej regionalnej wykluczono dwa kraje, w których szczególne wydarzenia polityczne doprowadziły do pojawienia się wysokiej inflacji, uderzającej w wysokość płacy realnej. Największą spośród prognozowanych podwyżkę wynagrodzeń otrzymają pracownicy na Ukrainie (11,5%), jednak ze względu na wysoką stopę inflacji (48,3%) płace realne w tym kraju drastycznie zmaleją – o 36,8%. Podobne są perspektywy dla Rosji, której gospodarka boleśnie odczuwa skutki sankcji ekonomicznych oraz spadku cen ropy naftowej. Pomimo wzrostu płac, wynoszącego przeciętnie 7%, wskutek inflacji sięgającej 14,5% realna wartość wynagrodzeń spadnie o 7,5%. Spadek ten jest znacząco większy niż ubiegłoroczne zmniejszenie się płacy realnej o 0,7%.

„Tegoroczne globalne prognozy wynagrodzeń pokazują, że w 2016 roku w większości krajów dojdzie do największego od trzech lat wzrostu realnych wynagrodzeń. Z powodu istotnych różnic makroekonomicznych nie wszędzie będzie on identyczny, niemniej jednak ogólny poziom wynagrodzeń wzrośnie, przy obecności niezwykle niskiej (a w niektórych przypadkach zerowej) inflacji, co niesie za sobą korzystne perspektywy dla pracowników – komentuje Agnieszka Milewczyk – prezes Hay Group w Polsce.”

Najwyższy wzrost płac w Azji

W Azji prognozowany wzrost wynagrodzeń wyniesie 6,4% – tj. 0,4% mniej niż rok wcześniej. Niemniej jednak w ujęciu realnym wynagrodzenia wzrosną o 4,2% – najwięcej w skali całego świata. Zgodnie z prognozami najsilniejszy wzrost płac wystąpi w Wietnamie (7,3%), Chinach (6,3%) i Tajlandii (6,1%). Należy zauważyć, że pomimo spowolnienia gospodarczego, spadków na giełdach oraz zmniejszenia eksportu, płace chińskich pracowników wzrosną w 2016 roku o 8% ze względu na stały przyrost wielkości zatrudnienia, powodowany narastającym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz utrzymującym się rozwojem zamożnej klasy średniej.

Czerpiąc korzyści płynące z przynależności do najszybciej rozwijającej się spośród dużych gospodarek, indyjscy pracownicy także mogą się spodziewać najwyższego od trzech lat wzrostu wynagrodzeń, który wyniesie 4,7% w porównaniu z 2,1% rok wcześniej oraz 0,2% w roku 2014.

Prężny rynek pracy w Ameryce Północnej

Trend zwyżkowy dostrzegalny jest również w Ameryce Północnej, gdzie mamy do czynienia z ożywieniem na rynku pracy. W Stanach Zjednoczonych, za sprawą niskiej inflacji (0,3%), realny dochód pracowników wzrośnie o 2,7%. Pracownicy kanadyjscy otrzymają wynagrodzenia większe o 2,6%, przy czym realny wzrost sięgnie 1,3%. Na całym kontynencie płace wzrosną o 2,8%, tak samo jak rok wcześniej.

Zawirowania gospodarcze w Ameryce Łacińskiej uderzają w pracowników

W 2016 r. wynagrodzenia w Ameryce Łacińskiej wzrosną o rekordowe 11,4%. Jednak ze względu na wysoki poziom inflacji w regionie (12,8%), płace realne spadną o 1,4%. Będzie to szczególnie widoczne w Argentynie i Brazylii, gdzie pomimo podwyżek odpowiednio o 31% i 7,7% w 2016 r. pracownicy argentyńscy otrzymają wynagrodzenie wyższe zaledwie o 3,6%, natomiast brazylijscy niższe o 1,2%.

Największy spadek realnego dochodu na świecie dotknie jednak Wenezuelę. Tamtejsze wynagrodzenia wzrosną znacząco, bo nawet o 70%, ale po uwzględnieniu prognozowanej stopy inflacji (122,6%) pracownicy będą się musieli pogodzić z obniżeniem płacy realnej o 52,6%.

Mocny wzrost na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Rok 2016 wygląda obiecująco dla pracowników z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Pomimo spadających cen ropy oraz gospodarczo-politycznego chaosu panującego w regionie zgodnie z prognozami wynagrodzenia na Bliskim Wschodzie i w Afryce wzrosną odpowiednio o 5,3% i 6,5%. Stosunkowo niska stopa inflacji przełoży się na realny wzrost wynagrodzeń, sięgający 3,8% oraz 1,6%.

Najsilniejszy wzrost realnych wynagrodzeń prognozowany jest w takich krajach Bliskiego Wschodu jak Liban (11,5%) i Jordania (5,3%), podczas gdy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich tempo wzrostu płac będzie najniższe (0,9%) – zdecydowanie słabsze w porównaniu do 2,8% rok wcześniej. Za sprawą wysokiej stopy inflacji Egipt, jako jedyny kraj w regionie, doświadczy spadku realnych wynagrodzeń (o 0,4%).

„Azja pozostaje globalnym motorem wzrostu płac, ponieważ firmy planują podwyżki wynagrodzeń. Niemniej jednak światowy rynek pracy zmienia się wraz ze starzeniem się pracowników z gospodarek krajów rozwiniętych. W gospodarkach wschodzących podnoszenie kwalifikacji pracowników jest kluczowe dla firm, jeśli mają utrzymać przewagę konkurencyjną. Pracownicy ci mogą się spodziewać wzrostu wynagrodzeń, ponieważ niedobór talentów w niektórych regionach będzie napędzał wzrost płac – podsumowuje Barbara Giemza.”

Przeciętne podwyżki realnych wynagrodzeń oparto na bazie danych Hay Group, obejmującej 73 kraje – z wyłączeniem Ukrainy i Wenezueli, w których zawirowania polityczne oraz wysoka inflacja doprowadziły do spadku realnych wynagrodzeń odpowiednio o 36,8% i 52,6%.

O badaniu:

Dane zaczerpnięto z bazy Hay Group PayNet, zawierającej informacje dotyczące ponad 20 milionów pracowników z 24 000 organizacji działających w ponad 110 krajach.
Hay Group

oprac. : eGospodarka.pl

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.