Masz już pomysł na innowacyjny produkt? A może zarys prac badawczo-rozwojowych, które chcesz prowadzić w swojej firmie? Pomysł, plan, wykwalifikowana kadra, a nawet wkład własny nie wystarczą, jeśli planujesz skorzystać z dotacji unijnej. Musisz jeszcze wiedzieć, kiedy złożyć wniosek. Poznaj najważniejsze konkursy badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw w roku 2016.

1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA „SZYBKA ŚCIEŻKA”

OSOBNE NABORY
„Szybka ścieżka” (POIR 1.1.1) w ubiegłym roku była pierwszym konkursem, który wystartował w nowej perspektywie unijnej. Obecnie osobno prowadzone są nabory dla MŚP (od 4 kwietnia do 29 lipca) oraz dla dużych przedsiębiorstw (IV kwartał 2016).

WYDZIELONY KONKURS
Nowością w tym roku jest wydzielenie konkursu dla MŚP realizujących projekty w regionach słabo rozwiniętych (III-IV kwartał 2016). Zgodnie z obowiązującymi definicjami, za regiony słabiej rozwinięte uznaje się wszystkie województwa z wyłączeniem mazowieckiego.

NIEKWESTIONOWANY LIDER
W 2016 roku planowane jest dofinansowanie projektów z działania 1.1.1 na łączną kwotę aż 2,1 mld zł, co stawia program na pierwszym miejscu w zakresie wysokości puli środków przeznaczonych dla firm z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Specyficzną cechą „Szybkiej ścieżki” jest rozpoczęcie projektu na wczesnym etapie gotowości technologicznej, kiedy pracujemy jeszcze nad koncepcją działań. Następnie w ramach projektu unijnego badamy technologię w laboratorium, aby ostatecznie dojść do etapu testów w warunkach rzeczywistych.

SPECYFIKA DZIAŁANIA 1.1.1 WYMAGA OD PRZEDSIĘBIORCÓW SPEŁNIENIA KILKU WYMAGAŃ, KTÓRE MAJĄ FUNDAMENTALNE ZNACZENIE. WŚRÓD NICH NAJWAŻNIEJSZĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ:
Rzetelna analiza potencjału przedsiębiorstwa, odpowiadająca na pytania:
czy docelowe rozwiązanie ma realny potencjał rynkowy?
czy technologicznie firma jest w stanie udźwignąć projekt?
czy przedsiębiorstwo stać na inwestycje związane z wdrożeniem efektu prac B+R?
czy podoła finansowo i organizacyjnie przy realizacji projektu badawczo-rozwojowego?
Zaplecze kadrowo-organizacyjne
W ramach „Szybkiej ścieżki” można realizować większe projekty badawczo-rozwojowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla MŚP wynosi 2 mln zł, dla dużych przedsiębiorstw kwota ta zwiększa się aż do 12 mln zł. Maksymalnie można starać się o 15 mln euro (przy pracach rozwojowych) lub o 20 mln euro (przy badaniach przemysłowych).
Realizacja skomplikowanego projektu B+R na kwotę kilku lub kilkunastu milionów złotych wymaga zatrudniania wykwalifikowanych pracowników: brak odpowiednich kadr skutkować może licznymi problemami już na etapie opracowywania zakresu badań.
Przed rozpoczęciem pisania właściwego wniosku dotacyjnego należy m.in.: opisać przedmiot badań, sporządzić kosztorys i harmonogram projektu, skontaktować się z odpowiednimi jednostkami badawczymi i nawiązać z nimi merytoryczną współpracę, a także uzyskać zapewnienie finansowania projektu przez bank.
Dostęp do infrastruktury badawczej (własnej lub partnerów)
Jeśli korzystamy z cudzego zaplecza i kadr, niezbędne jest precyzyjne określenie zasad współpracy oraz uważna i drobiazgowa wycena usług.
Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi
W ramach “Szybkiej ścieżki” współpraca tego typu stanowi warunek obligatoryjny.
W większości przypadków nie dysponujemy w Polsce wypracowanymi praktycznymi metodami zarządzania projektami na osi: przemysł-nauka.
Standardy i zasady obowiązujące w przedsiębiorstwach oraz jednostkach naukowych różnią się zasadniczo: np. do tej pory sposobem oceny naukowców była ilość i jakość ich publikacji (a nie rozliczenie za efekty wdrożeń pomysłów).
Współpraca generuje problemy nieznane przedsiębiorstwom, z którymi muszą sobie poradzić. Przy zawieraniu umów z organizacjami badawczymi należy uważnie określać sposób weryfikacji poszczególnych etapów prac oraz warunków płatności. Ważnym aspektem w przypadku umów o współpracy jest możliwość elastycznego reagowania na krytyczne i problematyczne sytuacje, pojawiające się w trakcie realizacji projektu.

POZYTYWNĄ CECHĄ POIR 1.1.1 JEST MOŻLIWOŚĆ PRZERWANIA PROJEKTU W TRAKCIE REALIZACJI, JEŚLI NALEŻYCIE UDOKUMENTOWANY ZOSTANIE POWÓD WYCOFANIA SIĘ Z INWESTYCJI (NP. POJAWIENIE SIĘ NOWEGO PRODUKTU NA RYNKU, KTÓRY JEST TAŃSZY, WYKONANY Z LEPSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW LUB MAJĄCY LEPSZE PARAMETRY NIŻ PRODUKT ROZWIJANY PRZEZ INWESTORA).

1.1.2 PRACE B+R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ/DEMONSTRACYJNEJ

Działanie 1.1.2 znacząco różni się od „Szybkiej ścieżki”. Skupia się na założeniu, że przedsiębiorca posiada już wyniki badań przemysłowych oraz że wskazują one, iż warto kontynuować prace rozwojowe poprzez dokonanie testów w warunkach rzeczywistych. Pierwszy nabór wniosków w ramach działania w 2016 roku odbywać się będzie w terminie od 7 stycznia do 29 lutego. Kolejny, z alokacją 500 mln zł, zaplanowany został na IV kwartał 2016 roku.

KLUCZOWE KWESTIE
należy sprawdzić minimalną i maksymalną wartość projektu: minimalny projekt dla mikro-, małych i średnich firm musi mieć wartość przynajmniej 5 mln zł, natomiast dla dużych – aż 20 mln zł; maksymalna dotacja, o jaką można się ubiegać, to 15 mln euro
należy posiadać prawa do technologii (może to być technologia własna lub zakupiona – w postaci patentu lub innego rodzaju własności przemysłowej)
należy określić poziom gotowości technologicznej (rozwijanej w projekcie): jeśli w trakcie realizacji projektu okaże się, że udoskonalana technologia nie jest gotowa na prace rozwojowe, konieczny jest powrót do laboratorium albo do wcześniejszego etapu prac – wszystkie tego typu wydatki przedsiębiorca ponosić będzie z własnych funduszy
należy pamiętać, że wskaźnikiem, jaki inwestor zobowiązuje się osiągnąć – jest wdrożenie i/lub komercjalizacja efektu projektu: ważne jest odpowiednie rozpoznanie rynku przed rozpoczęciem prac; wracając do etapów przed pracami rozwojowymi, narażamy się
na nieterminową realizację harmonogramu oraz duże problemy przy rozliczaniu wniosku
wdrożenie jest koniecznością, dlatego warto zapewnić sobie wsparcie partnerów, którzy jako ostateczni odbiorcy przetestują prace urządzenia w warunkach rzeczywistych;
już podczas wstępnych rozmów z potencjalnymi partnerami należy właściwie określić zasady współpracy: zakres prac, wycenę poszczególnych etapów, rodzaje kosztów itp.

1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R

KONKURSY TEMATYCZNE
Działanie 1.2 należy do grupy konkursów tematycznych. W 2015 roku wyszczególnione zostały dwie branże: lotnicza (INNOLOT) oraz medyczna (INNOMED). W 2016 roku uprzywilejowane przez NCBR będą sektory: chemiczny (INNOCHEM), włókienniczy (INNOTEXTILE) oraz systemów bezzałogowych (INNOSBZ). Pierwszy z konkursów zaplanowany jest od 1 lutego do 1 marca, drugi przewidziany został na II kwartał, a trzeci na przełom II i III kwartału tego roku.

INNOWACYJNY SEKTOR CHEMICZNY
Polski sektor chemiczny jest uznawany za jeden z najbardziej innowacyjnych, a dzięki działaniu 1.2 – powinien osiągać jeszcze lepsze rezultaty. W ramach działania będzie można realizować projekty związane z wytwarzaniem podstawowych produktów przemysłu chemicznego (nawozów, dodatków do paliw) oraz inwestycje w niskoemisyjne technologie produkcji. Przedsiębiorstwa z branży chemicznej będą mogły starać się o dofinansowanie projektów o wartości od 1 mln zł do 20 mln zł kosztów kwalifikowanych.

2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP (MAŁE PROJEKTY B+R)

DLA MNIEJSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Konkurs przeznaczony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które we współpracy z jednostką badawczą będą chciały opracować nowy lub znacząco ulepszony produkt, usługę, technologię bądź projekt wzorniczy. Nabór wniosków rozpocznie się 6 czerwca 2016 roku, a zakończony zostanie 30 stycznia 2017 roku.

MAKSYMALNE KWOTY DOTACJI
Przy bonach na innowacje warto zwrócić uwagę na stosunek maksymalnej kwoty, jaką można uzyskać w ramach konkursu a ilością pracy, którą trzeba wykonać przy napisaniu i późniejszym rozliczeniu wniosku. Mikro- i małe firmy mogą otrzymać maksymalnie 320 tys. zł dotacji, a średnie – 280 tys. zł. Warto zatem rozważyć, czy przedsięwzięcie jest opłacalne w realizacji.

STOSUNEK KOSZTU DO EFEKTU
Bony na innowacje wymagają ogromnego zaangażowania, a ich opracowywanie z pewnością zaznajomi przedsiębiorstwa z problemami wynikającymi ze współpracy na linii nauka-przemysł. Dlatego przed rozpoczęciem ‘pisania bonu’ koniecznie trzeba dokładnie przeanalizować stosunek kosztu do zamierzonego efektu.

KUSZĄCY JEST JEDNAK PROCENTOWY POZIOM OTRZYMYWANEGO WSPARCIA, PONIEWAŻ PIERWSZY TYP PRZEDSIĘBIORSTW MOŻE SIĘ STARAĆ AŻ O 80 PROC. DOFINANSOWANIA, A DRUGI – O 70 PROC.

oprac. : Robert Pawlak / A1 Europe

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.